Vill du annonsera här?       
Villkor

1 Allmänt

Pangauktion är en tredjepartsaktör som tillhandahåller auktionstjänst via en elektronisk handelsplats på Internet för registrerade användare. Pangauktions auktionstjänst (kallad ”tjänsten” nedan) förmedlar kontakt och tillhandahåller en plattform för privatpersoner med seriöst vapenintresse att bedriva auktionshandel mot en viss provision och arvode (se prislista). Tjänsten utgör ingen part (köpare/säljare) i själva handeln som användarna av tjänsten bedriver. Pangauktion ansvarar därmed endast för tillhandahållandet av plattformen (webbsajten) där handel bedrivs och förmedlar affären mellan köpare och säljare. Pangauktion är inte en auktionsförrättare i traditionell mening och äger inte, eller har något åtagandeansvar i övrigt för objekt som saluförs eller säljs genom tjänsten.

2  Drift

Pangauktion jobbar för att ha en så högkvalitativ tjänst som möjligt men kan ej garantera kontinuerlig tillgång till tjänsten då driften av tjänsten kan störas av olika faktorer som ligger  utanför Pangauktions kontroll. Pangauktion kan inte göras ansvarigt för någon skada som direkt eller indirekt orsakas av användning av tjänsten eller dess innehåll.

3  Personuppgifter

För att kunna se detaljer på utlagda objekt, delta i auktioner samt skriva i vårt forum krävs att man skapar ett användarkonto. Användarkontot ska innehålla korrekta adress- och personuppgifter. I samband med att en användare registrerar sig på tjänsten så samtycker användaren till Pangauktions insamlande av användaruppgifter. Insamlade användaruppgifter används endast för internt bruk samt vid utskick till registrerade användare. Pangauktion hanterar användaruppgifter med sekretess och tillhandahåller inte dessa uppgifter till externa aktörer eller privatpersoner.

3:1 Utlämnande av kontaktuppgifter vid avslutad auktion

Vid ett vinnande bud där köpare/säljare har försökt komma i kontakt med motparten via kontaktformuläret på pangauktion.se men inte får svar inom skälig tid kan Pangauktion lämna ut kontaktuppgifter som finns registrerade för dessa parter vid förfrågan av endera parten. Eftersom en budgivning är bindande kan vi lämna ut kontaktuppgifter under följande förutsättningar:

 1. Det gäller registrerade köpare/säljare för en specifik auktion på pangauktion.se
 2. Auktionen avslutad med en köpare av ett objekt upplagt på pangauktion.se
 3. Köpare/säljare har först försökt ta kontakt via kontaktformuläret på pangauktion.se dock utan att få svar
 4. Det har gått skälig tid efter auktionens avslut

Förfrågan om utlämnande av kontaktuppgifter görs via kontaktformuläret på pangauktion.se

4  Användarens ansvar

För att få handla på pangauktion.se måste du ha fyllt 18 år. Användare av tjänsten åtar sig att följa lagar, regler och förordningar som reglerar vapenhandel inom Sverige (läs mer här»). Användaren ansvarar helt och hållet för det innehåll som denne publicerar på tjänsten samt att tillämpa så kallad ”netikett” i strikt mening (Läs mer här»). Det innebär att inte använda ordbruk eller bildmaterial som kan uppfattas olagligt, stötande eller på annat sätt kränkande mot person eller grupper i formuleringar, produkttexter eller övrig kommunikation på tjänsten. Man ska heller inte anta att erbjudanden, försäljning eller köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på tjänsten. Skulle användare misstänka att brott mot dessa regler förekommer åligger det användaren att snarast meddela Pangauktion härom. Detta kan enklast göras via vårt kontaktformulär.

Användare ansvarar även för att hålla Pangauktion skadeslöst gentemot krav på ersättning från tredje part på grund av innehåll skapat av användaren eller på grund av att användaren  i övrigt har agerat i strid med dessa villkor, mot gällande lag eller tredje parts rättigheter.

4.1  Publicering

Pangauktion äger den exklusiva rätten att granska och ta bort material, oavsett var det förekommer på tjänsten och oavsett vem som publicerat detta. Pangauktion äger rätt att omedelbart avstänga användare som bryter mot Pangauktion regler. Detta innebär att användarens eventuella pågående affärer avslutas (även affärer med bud) och användaren listas som Avstängd.

5  Att bedriva handel genom Pangauktion

5.1  Köp- och säljansvar

 • Användare som bjuder ut objekt på tjänsten ska tillhandahålla korrekta och sanningsenliga uppgifter kring objektets beskaffenhet och skick och inte medvetet eller genom grov oaktsamhet undanhålla, förvanska eller försköna information som kan påverka förhållandet mellan objektets tillskrivna och faktiska skick. Användaren har skyldighet att själv bevaka pågående auktioner samt att genomföra eventuell affär gentemot övriga användare. Pangauktion tar inget ansvar för uppgifter som lämnats falskeligen eller av försumlighet kring objektets beskaffenhet eller skick.
 • När budgivning påbörjats kan auktionen inte avbrytas på annat sätt än att en användare köper objektet eller att den satta auktionstiden löper ut. Det är säljarens ansvar att objekt utlagt till auktion på pangauktion.se finns tillgängligt till försäljning under den aktiva auktionstiden.
  OBS! Pangauktion tar inget ansvar för utannonserat objekt som inte längre är till salu men kvarstår som aktivt budobjekt på pangauktion.se.
 • Alla bud som läggs via pangauktion.se är bindande. Lagt bud gäller fram till dess nytt högre bud kommer in eller auktionen avslutas. Alla kostnader för säljaren så som köp av funktionstillägg (Utvalt objekt, HTML-innehåll, Besöksräknare, Kategoritopp och Google karta), annonsköp, säljprovision mm. debiteras i efterhand via faktura. Säljaren förbinder sig att utan dröjsmål reglera de kostnader som påförs enligt fakturaspecifikationer i och med att säljaren skapar en auktion eller beställer annonseringstjänster på pangauktion.se.
 • Då det inte är Pangauktion som agerar säljare eller köpare så tillhandahålls tjänsten som en förmedlingstjänst enligt användaravtal. Användare av tjänsten godkänner i samband med registrering och vid inloggning detta avtal. Objekt som handlas med av säljare och köpare på tjänsten omfattas av gängse handels- och konsumentlagstiftning och alla användare av tjänsten agerar helt med eget ansvar och skyldigheter gentemot varandra vad beträffar avtal om köp och försäljning enligt gängse lagstiftning. Pangauktion tar inget ansvar för vad som avtalats eller inte mellan säljare och köpare. För alla rättigheter och skyldigheter mellan säljare och köpare hänvisas till Köplagen samt konsumentverkets hemsida .

5.2   Språk

Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts. All eventuell företagsannonsering ska ske på svenska.

5.3 Dubbletter

Det är ej tillåtet att lägga ut annonser för samma objekt mer än en gång samtidigt. Det är användarens skyldighet att radera annonser som är inaktuella. Pangauktion förbehåller sig rätten att utan att kontakta användaren ta bort eller ändra annonser som är inaktuella!

5.4 Tredjepartsskydd

Det åligger alla användare av tjänsten att på förhand försäkra sig om att man inte gör intrång på immateriella rättigheter som tillhör tredje part och inte publicera material som kan vara i strid med sådana rättigheter. Pangauktion tar inget ansvar för skada eller kostnad som uppstår i samband med att användare frångår upphovsrättsliga regler. Pangauktion förbehåller sig den exklusiva rätten att ta bort material som publiceras i strid med gällande upphovsrätt utan att meddela användare.

6   Vapenlagar och regler

Objekt som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte utannonseras. Det gäller t ex:

 • Automatvapen
 • Stiletter
 • Batonger
 • Kemiska vapen

Annonserade objekt måste följa de lagar och föreskrifter som finns. Användaren har ett strikt ansvar att intyga att objekt som bjuds ut via tjänsten följer lagar och regler (vapenlagar, licenskrav, tillstånd etc.) som gäller. Då olika lagar kan gälla i olika länder är det säljaren och köparens gemensamma ansvar att uppfylla lagar och krav för de länder som affären berör.

6.1   Licenspliktiga vapen

Vid all försäljning av licenspliktiga vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens om detta är fallet. Om det är ett objekt som kan uppfattas som licensfritt ska det tydligt stå i beskrivningen vad som gäller. För mer information hänvisas till den svenska Vapenlagen. Det åligger användaren även att iaktta stor försiktighet med nytillverkade kopior av historiska vapen vilka oftast omfattas av licenskravet. Läs mer på Vapenfakta eller Polisens hemsida.

7  Bilder

Alla bilder som bifogas ett objekt för uppladdning på tjänsten ska vara på den faktiska och aktuella produkten och ej vara referensbilder. Beroende på användarnivå kan det tillåtna antalet bilagor (t.ex. bilder) variera mellan 1-10 stycken per objekt. Tänk på att inte ladda upp stora tunga bilder utan rekommenderad bildstorlek är 500 pixlar i höjd eller bredd.

8  Arvoden och provision

De arvoden och priser vi tar ut för användning av tjänsten framgår av vår prislista. Generellt gäller 10% provision på klubbpris (försäljningspris) samt en för säljare slagavgift om 100 SEK på slutpris överstigande 1000 SEK. Provisionstak är satt till MAX 250 Kr. Pangauktion äger rätt att ändra priser och tariffer utan att i förhand meddela användare. Alla arvoden och provisioner gäller per sålt objekt (per auktion).

9  Skatt och deklaration

Det åligger säljare att själv informera sig huruvida en inkomst vid försäljning via tjänsten är skattepliktig samt att sörja för nödvändig redovisning mot berörda myndigheter. Pangauktion har inte skyldighet att hjälpa till med efterforskning av genomförda transaktioner i efterskott.

10  Sanktioner

Pangauktion har den ensidiga rätten att utan förvarning stänga av en användare som missköter sina åtaganden enligt dessa villkor, gällande lagar och förordningar eller i övrigt frångår allmänna regler i samband med publicerat innehåll. Upptäckta olagligheter vidarebefordras omgående till polis eller berörd myndighet för utredning.

11  Avtal och villkor

11.1  Användaravtal

Användaren är skyldig att följa de regler och avtal som regleras genom lagar och regler eller Pangauktions villkor när användaren nyttjar tjänsten. I och med att användare registrerar sig på tjänsten samtycker användaren till dessa villkor.

Användaren kan när som helst avsluta sin registrering efter meddelande om detta skickats via epost till info@pangauktion.se minst fem arbetsdagar innan avregistrering ska ske. Vid begäran om avslut ska kund själv avsluta eventuella budgivningar och inga nya objekt kan läggas ut till budgivning. Innevarande aktiva objekt som ligger ute för budgivning avslutas när budtiden är ute om inte användaren tydligt meddelar annat.

Om avslutsbegäran skickats av misstag eller användaren vill fortsätta sin registrering på pangauktion.se ska denne utan dröjsmål meddela Pangauktion om detta. Vid avslut av tjänsten debiteras eventuella utestående arvoden och avgifter gentemot användaren. Användare som genom åtgärder enligt punkt 10 ovan stängs omedelbart av utan vidare tövan och kommer inte att kunna registrera sig på nytt.

11.2  Ändring av villkor

Pangauktion äger rätt att ändra villkoren under pågående avtal. Viktigare ändringar ska föregås av information till användare via tjänsten som sådan, e-post eller annan lämplig kommunikation senast tio (10) dagar innan de träder i kraft. För affärer mellan användare på Pangauktion gäller de villkor som var gällande vid tiden för ingående av avtal, oavsett när villkoren därefter ändrats.

Användare som inte godkänner de nya villkoren kan inte göra affärer (utbjudande av objekt eller avläggande av bud, köp, eller dylikt) och ska omedelbart avsluta sitt kundavtal.

12  Förändring av verksamheten

Pangauktion kan ensidigt besluta om större förändringar i verksamheten, som överlåtelse av ägarskap, namnbyte, inskränkning eller nedläggning av tjänsten m.m.. Vid förekommande fall föregås detta av meddelande härom via tjänsten och/eller epost-meddelande till samtliga registrerade användare.

13  Tvist

Tvistemål som berör Pangauktions skyldigheter eller rättigheter för tillhandahållandet av tjänsten, tolkningar eller ansvar i övrigt regleras genom gängse lagstiftning och handläggs i svensk domstol.